title

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023
Thứ sáu, 30/12/2022, 12:01 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7961/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023.

Thực hiện Thông báo số 214/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2023;

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Dương lịch vào Chủ nhật, ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thứ Hai ngày 02 tháng 01 năm 2023 (trong đó thứ Hai là ngày nghỉ bù do ngày nghỉ lễ là ngày nghỉ hàng tuần).

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật.

3. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 01 tháng 01 năm 2023.

4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện:

- Vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị, và các khu vui chơi công cộng.

- Bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.

- Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

- Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân tham gia tổng vệ sinh trụ sở các cơ quan, đơn vị, các tuyến đường, các khu dân cư, nơi công cộng; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc; phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động Nhân dân thực hiện tốt nội dung Thông báo này./.

H.M.T

Số lượng lượt xem: 81
Tin mới hơn
Tin đã đưa