title

Thông báo công bố địa điểm tiếp nhận tố cáo
Thứ tư, 01/07/2020, 11:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật Tố cáo 2018 có quy định “ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo, có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận tố cáo. Người tố cáo có trách nhiệm đến đúng địa chỉ tiếp nhận tố cáo mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã công bố”.

 

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ công bố địa chỉ tiếp nhận tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ để người tố cáo và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết.

Địa chỉ tiếp nhận tố cáo tại: Ban Tiếp công dân huyện Cần Giờ, địa chỉ đường Lương Văn Nho, khu phố Giòng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.