Tài liệu kỳ họp lần thứ XIII - Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Cập nhật ngày 15/12/2020)
Thứ bảy, 12/12/2020, 08:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Tài liệu kỳ họp lần thứ XIII - Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

(Tài liệu thường xuyên được cập nhật, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi để cập nhật tài liệu họp)

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13

 

TT

Ngày BH

Ký hiệu VB

Trích yếu

A. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 1.  

11/11/2020

262/BC-HĐND

Tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

 1.  

10/12/2020

278/BC-HĐND

kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, năm 2019

B. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 1.  

23/11/2020

6295/BC-UBND

kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020.

 1.  

25/11/2020

6326/BC-UBND

về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

 1.  

25/11/2020

6323/BC-UBND

 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020

 1.  

27/11/2020

6366/KH-UBND

về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Cần Giờ

 1.  

30/11/2020

6412/BC-UBND

 Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

 1.  

30/11/2020

6390/BC-UBND

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020

 1.  

08/12/2020

6755/TTr-UBND

về báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện

 1.  

08/12/2020

6747/BC-UBND

về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện

 1.  

09/12/2020

6785/BC-UBND

về kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND huyện về nâng cao hiệu quả công tác kiểm kê, rà soát, quản lý sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện

 1.  

09/12/2020

6794/BC-UBND

về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025

 1.  

09/12/2020

6790/TTr-UBND

về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025

 1.  

09/12/2020

6789/TTr-UBND

về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

 1.  

09/12/2020

6793/BC-UBND

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

 1.  

09/12/2020

6795/BC-UBND

về danh mục dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 có hiệu lực thi hành

 1.  

09/12/2020

6798/TTr-UBND

Tờ trình về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Cần Giờ

 1.  

09/12/2020

6792/TTr-UBND

Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

 1.  

09/12/2020

6791/TTr-UBND

Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021.

 1.  

09/12/2020

6796/BC-UBND

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021.

 1.  

14/12/2020

6877/BC-UBND

Về chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương thuộc UBND huyện Cần Giờ quản lý

 1.  

15/12/2020

6924/BC-UBND

Báo cáo về giải trình việc không thông qua Tờ trình lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện

C. BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 1.  

15/12/2020

289/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cuc trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2020

 1.  

15/12/2020

290/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 1.  

15/12/2020

291/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện năm 2020

 1.  

15/12/2020

292/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020

 1.  

15/12/2020

293/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 1.  

15/12/2020

294/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện.

D. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 1.  

15/12/2020

279/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

 1.  

15/12/2020

280/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2020 và phương án phân bổ dự toán thu – chi ngân sách năm 2021

 1.  

15/12/2020

281/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

 1.  

15/12/2020

282/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn (2016 – 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025

 1.  

15/12/2020

283/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra về báo cáo danh mục dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực

 1.  

15/12/2020

284/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện

 1.  

15/12/2020

285/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

 1.  

15/12/2020

286/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra Tờ trình về nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2025

 1.  

15/12/2020

287/BC-HĐND

Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

 1.  

15/12/2020

288/BC-HĐND

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2020 và chương trình công tác năm 2021

E. KHÁC

 1.  

16/11/2020

630/BC-VKS

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

 1.  

30/9/2020

506/BC-CCTHADS

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020

 1.  

02/10/2020

71/TAHCG-VP

Báo cáo tình hình hoạt động công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện