title

Một số tình huống và giải pháp xử lý đơn tố cáo tại Thanh tra huyện Cần Giờ
Thứ sáu, 21/05/2021, 13:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Cần Giờ được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đấy phát triến kinh tế xã hội địa phương.

 

 

Thanh tra huyện Cần Giờ là cơ quan chuyên môn, có trách nhiệm giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tổ cáo. Trong đó, công tác xử lý đơn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi công chức phụ trách cần có kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm để xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế, đặc biệt là xử lý tố cáo.

Hiện nay, việc xử lý đơn tố cáo được áp dụng theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tố chức thi hành Luật Tố cáo, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và một số quy định pháp luật khác có liên quan.

Quá trình thực hiện, một số tình huống tố cáo phát sinh trong thực tế mang tính đặc thù, cần phải áp dụng linh hoạt các quy định pháp luật để xử lý, giải quyết. Sau đây, Tổ nghiệp vụ 02 (Tổ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) thuộc Thanh tra huyện tổng hợp, chọn lọc một số tình huống và giải pháp trong xử lý đơn tố cáo thường gặp trên địa bàn huyện như sau:

* Tình huống 1: Đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác đế tố cáo (đơn mạo danh, nặc danh), gửi đến Chủ tịch UBND huyện theo dịch vụ bưu chính. Nội dung đơn: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong ngành, lĩnh vực (xây dựng nhà không phép, trái phép, lấn, chiếm rạch…).

- Cách thức xử lý:

+ Bước đầu tiên trong quy trình xử lý đơn tố cáo là tiếp nhận đơn vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiếm tra, xác minh thông tin về người tố cáo. Theo đó, Thanh tra huyện sẽ phát hành giấy mời người tố cáo đế xác minh thông tin về người tố cáo, trừ đơn tố cáo không rõ địa chỉ, cách thức liên hệ với người tố cáo.

Các trường hợp thường gặp trong tình huống 1 đó là:

Có trường hợp đơn tố cáo không nêu rõ họ, tên người tố cáo hoặc đơn có nêu họ, tên người tô cáo, nhưng không nêu rõ địa chỉ cư trú hoặc cách thức liên hệ với người tố cáo, thường gặp như: Đơn to cáo nêu Chúng tôi là người dân trên địa bàn xã A hoặc tôi tên là A, đại diện cho bà con xã B hoặc tôi tên là C, cư ngụ tại xã D đê tô cảo một vấn để nào đó…

Có trường họp đơn sử dụng tên người khác (mạo danh) để tố cáo, thường gặp là đơn có nêu họ, tên người tố cáo và địa chỉ liên hệ với người tố cáo nhưng khi Thanh tra huyện mời tiếp xúc thì người có tên đứng đơn tố cáo khẳng định không phải là người tố cáo, hoặc qua xác minh người tố cáo nêu trong đơn đã chết hoặc theo xác nhận của chính quyền địa phương thì không có người tố cáo tại địa chỉ được nêu trong đơn …

Các đơn tố cáo nêu trên chỉ được xem là thông tin có nội dung tố cáo do đó căn cứ Khoản 1 Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018, Thanh tra huyện đề xuất Chủ tịch UBND huyện không xử lý.

+ Bước tiếp theo, căn cứ Khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018 Thanh tra huyện sẽ phân tích thông tin có nội dung tố cáo đó có rõ ràng về người có hành vỉ vỉ phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thê vê hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thâm tra, xác minh hay không để kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét việc thanh tra, kiếm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý.

+ Ket quả xử lý đơn: Phiếu đề xuất xử lý đơn của Thanh tra huyện; dự thảo Văn bản chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra theo thâm quyền hoặc dự thảo Văn bản chuyển thông tin có nội dung tố cáo cho cơ quan có thẩm quyền nếu không thuộc thẩm quyền kiêm tra, thanh tra.

Ví dụ 1: Đơn không ghi họ tên người tố cáo được gửi đến Chủ tịch UBND huyện theo dịch vụ bưu chính, có nội dung tố cáo việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Trưởng Công an xã. Căn cứ Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018 và thẩm quyền trong Công an nhân dân, Thanh tra huyện kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chuyển đơn tố cáo đến Trưởng Công an huyện để xử lý thông tin có nội dung tố cáo theo thẩm quyền.

Ví dụ 2: Đơn ghi tên người tố cáo là ông A, không thế hiện địa chỉ liên hệ, được gửi đến Chủ tịch UBND huyện theo dịch vụ bưu chính, có nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn B xây dựng nhà không có giấy phép xây dựng, đơn gửi kèm theo hình ảnh minh chứng, nêu rõ vị trí xây dựng nhà. Căn cứ Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018, Thanh tra huyện kiến nghị không xử lý do đơn tố cáo không rõ người tố cáo nhưng kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo kiểm tra vụ việc theo nội dung tố cáo để phục vụ cho công tác quản lý.

Ví dụ 3: Đơn ghi tên người tố cáo là ông Nguyễn Văn B, có thể hiện rõ địa chỉ cư trú của người tố cáo, nội dung đơn là tố cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn xã c là trái quy định pháp luật (có hồ sơ, tài liệu kèm theo đơn). Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của ông B theo địa chỉ nêu trong đơn nhưng ông Nguyễn Văn B xác nhận không phải là người tố cáo. Căn cứ Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018, Thanh tra huyện kiến nghị Chủ tịch UBND huyện không xử lý đơn do không xác định được người tố cáo nhưng kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo kiếm tra, rà soát việc cấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nội dung đơn tố cáo.

* Tình huống 2: Qua tiếp xúc người tố cáo để làm rõ nội dung tố cáo trong giai đoạn xử lý đơn thì người tố cáo rút tố cáo.

- Cách thức xử lý:

+ Trường hợp đơn tố cáo được gửi trực tiếp đến Chủ tịch UBND huyện: Thanh tra huyện tiến hành mời người tố cáo đế làm rõ nội dung đơn. Tại buôi tiếp xúc, người tô cáo rút tố cáo. Căn cứ Điều 33 Luật Tố cáo năm 2018 quy định về việc rút tố cáo, Thanh tra huyện sẽ lập biên bản làm việc ghi nhận việc rút tố cáo và sau đó có Báo cáo kết quả xử lý đơn gửi đến Chủ tịch UBND huyện. Neu xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì Thanh tra huyện sẽ đề xuất Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo kiếm tra, thanh tra vụ việc theo quy định.

+ Trường hợp, đơn tố cáo do cơ quan báo chí hoặc cơ quan, tố chức, cá nhân có thấm quyền (Đoàn Đại biêu Quốc hội, HĐND, úy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…) chuyển đến Chủ tịch UBND huyện: Xử lý giống trường hợp nêu trên và tham mưu Chủ tịch UBND huyện thông báo kết quả xử lý đơn băng văn bản cho cơ quan báo chí, cơ quan, tố chức, cá nhân có thấm quyền đã chuyến đon đến theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Ví dụ 1: Ông A có đơn tố cáo ông B kê khai gian dối về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đê được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đơn do HĐND huyện chuyển đến Chủ tịch UBND huyện). Thanh tra huyện mời người tố cáo đế làm rõ nội dung tố cáo. Qua tiếp xúc người tố cáo, được biết giữa người tố cáo và người bị tố cáo có phát sinh tranh chấp phần đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người bị tố cáo. Do đó, phân tích tình huông này đế giải thích, hướng dẫn người tố cáo thực hiện theo quy trình hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 202, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013. Người tố cáo đồng ý rút tố cáo đế thực hiện theo quy trình hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai. Thanh tra huyện ghi nhận việc rút tố cáo bằng biên bản làm việc, sau đó Thanh tra huyện báo cáo kết quả xử lý đơn cho Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND huyện văn bản thông báo kết quả xử lý đơn cho HĐND huyện.

Ví dụ 2: ông A và ông B xảy ra mâu thuân, phát sinh tranh chấp ranh đất. Ong A biêt ông B có 01 miếng đất ở chỗ khác là phần đất thuộc danh mục đất do Nhà nước trực tiếp quản lý và biết rõ là ông B chiếm phần đất này vào năm 2010 nhưng ông B được câp Giây chứng nhận quyền sử dụng đất. Đê gây sức ép cho việc giải quyết tranh chấp ranh đất, ông A gửi đơn tố cáo ông B được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật. Thanh tra huyện mời ông A đế làm rõ nội dung tố cáo. Qua tiếp xúc, ông A rút tố cáo với lý do ông A đã giải quyết xong việc tranh chấp đất đai với ông B. Thanh tra huyện ghi nhận việc rút tô cáo băng biên bản làm việc. Tuy nhiên, xét thấy thông tin mà ông A tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, do đó Thanh tra huyện kiến nghị Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông B.

Ví dụ 3: Bà Võ Thị A, có đơn tố cáo về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước trong việc cấp quyền sử dụng đất, đơn gửi trực tiếp đến Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện. Thanh tra huyện có buổi tiếp xúc với bà Võ Thị A đế làm rõ nội dung tố cáo. Tại buổi tiếp xúc, qua phân tích vụ việc thì phần đất của bà A đang bị cơ quan thi hành án dân sự huyện cưỡng chế thi hành án. Bà A cho rằng việc cưỡng chế thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự huyện đối với phần đất của Bà là sai quy định pháp luật. Sau khi nghe giải thích, hướng dẫn về thẩm quyền giải quyết tố cáo, bà Võ Thị A đồng ý rút đơn tố cáo đã gửi đến Chủ tịch UBND huyện với lý do vụ việc tố cáo của Bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện. Thanh tra huyện ghi nhận việc rút tố cáo bằng biên bản làm việc, sau đó Thanh tra huyện có báo cáo kết quả xử lý đơn cho Chủ tịch UBND huyện.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PV.Tài

Số lượng lượt xem: 1001
Tin mới hơn
Tin đã đưa