title

Lịch tiếp Công dân Quý II năm 2021
Thứ sáu, 26/03/2021, 11:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý II năm 2021

 

Số TT

Thời gian

Lãnh đạo tiếp công dân

 

Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

 

01

Ngày 02/4/2021

Ông Trương Tiến Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

02

Ngày 05/4/2021

Ông Trần Hoàng Vũ - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

03

Ngày 09/4/2021

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

04

Ngày 12/4/2021

Ông Lê Minh Dũng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

05

Ngày 16/4/2021

Ông Nguyễn Văn Nho - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 

06

Ngày 19/4/2021

Bà Cổ Thị Ngọc Điệp –Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

07

Ngày 23/4/2021

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

08

Ngày 26/4/2021

Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

09

Ngày 07/5/2021

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

10

Ngày 10/5/2021

Ông Trần Hoàng Vũ - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

11

Ngày 14/5/2021

Ông Lê Minh Dũng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

12

Ngày 17/5/2021

Ông Nguyễn Văn Nho - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

13

Ngày 21/5/2021

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

14

Ngày 24/5/2021

Ông Nguyễn Ngọc Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

15

Ngày 28/5/2021

Ông Trương Tiến Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

16

Ngày 31/5/2021

Ông Trần Hoàng Vũ - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

17

Ngày 04/6/2021

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

18

Ngày 07/6/2021

Ông Lê Minh Dũng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

19

Ngày 11/6/2021

Ông Trương Tiến Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

20

Ngày 14/6/2021

Ông Nguyễn Văn Nho - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

21

Ngày 18/6/2021

Bà Cổ Thị Ngọc Điệp –Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

22

Ngày 21/6/2021

Ông Nguyễn Ngọc Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

23

Ngày 25/6/2021

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

24

Ngày 28/6/2021

Ông Trần Hoàng Vũ - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Tin đã đưa