title

Huyên xây dựng các giải pháp thực hiện Chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”
Thứ sáu, 08/09/2023, 10:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nỗ lực thực hiện Chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, qua 9 tháng đầu năm, UBND huyện Cần Giờ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xây dựng các nội dung, giải pháp thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương góp phần xây dựng nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực trong công tác CCHC

Để thực hiện có hiệu quả chủ đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành 96 văn bản và đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm với 57 giải pháp thực hiện.

Tính tới thời điểm hiện nay, huyện đã hoàn thành 48 giải pháp, riêng 09 giải pháp còn lại đang chờ văn bản triển khai của cấp trên. Theo đó, huyện đã tập trung thực hiện các giải pháp tập trung triển khai Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 26/09/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 về giao nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch số 1015/KH-UBND ngày 27/02/2023 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế năm 2023; trong đó, lồng ghép các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy…

Đối với các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, UBND huyện đã xây dựng và hoàn thành 09/12 giải pháp; theo đó, UBND huyện còn phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 05/02/2021 của Thành ủy về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035; trong đó, tăng cường thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. UBND huyện còn xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng, đề xuất các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị huyện; đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.

UBND huyện tăng cường kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử theo hướng đột xuất. Đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra công vụ của UBND huyện đã tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại 12 đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra, cho thấy lãnh đạo các đơn vị đều quan tâm chỉ đạo, giám sát, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đồng thời, triển khai đầy đủ các quy định tại Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh đến công chức, viên chức, người lao động; qua đó, nâng cao nhận thức trong thực hiện quy tắc ứng xử khi thực thi công vụ.

 

 

Bộ phận một cửa huyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Ngoài ra, huyện tiếp tục riển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện; đồng thời, ban hành Công văn số 4646/UBND ngày 13/7/2023 về xây dựng và thực hiện Lễ ra mắt mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở di tích lịch sử - văn hóa được công nhận trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã thực hiện 04 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Lăng Ông Thủy Tướng, Đình Cần Thạnh, Đình Dương Văn Hạnh, Đình Bình Khánh.

Đến với các giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính và rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025; tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”; khắc phục các điểm hạn chế, tăng dần điểm chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện trong năm 2023; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, đặc biệt, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công. Đặc biệt, huyện tiếp tục thực hiện Đề án đầu tư - xây dựng huyện Cần Giờ thành thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030; triển khai thực hiện “Đề án sắp xếp khu phố - ấp theo quy định của Trung ương” trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số” và “Xây dựng đô thị thông minh” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023. Theo đó, đã xây dựng hệ thống điều hành trực tuyến trên thiết bị di động giúp hỗ trợ cho cán bộ, công chức quản lý, theo dõi lịch công tác, thư mời họp; hệ thống hội nghị trực tuyến đã phát huy hiệu quả cao, tổ chức họp không cần tập trung về huyện, trong cùng thời điểm có thể họp với nhiều cuộc họp khác nhau đồng thời có thể kết nối đường truyền từ các xã, thị trấn đến Chính phủ. Đưa ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào xây dựng bộ công cụ quản lý góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và quản lý trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn huyện. Phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh ở lĩnh vực tài nguyên môi trường giúp cho người dân kịp thời phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm về đất đai, xây dựng; công tác truyền thông, tuyên truyền đạt hiệu quả cao khi sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin; lĩnh vực giáo dục có nhiều thuận lợi khi áp dụng bài giảng điện tử, tổ chức dạy và học trực tuyến, sử dụng sổ liên lạc điện tử.

UBND  huyện còn tập trung rà soát, đề xuất xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; đồng thời, đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai và môi trường nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Nỗ lực thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, đến nay, huyện đã thực hiện được 13/17 chỉ tiêu (đạt 76,47%), còn 04/17 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện đến cuối năm và đã thực hiện 61/65 nhiệm vụ (93,8%), còn 04/65 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện đến cuối năm 2023.

Đối với các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, huyện đã hoàn thành 11/12 giải pháp; trong đó, huyện tiếp tục nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện, khắc phục và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 trên địa bàn huyện Cần Giờ; đồng thời, tiếp tục triển khai quán triệt Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) của Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện đánh giá theo hướng dẫn của Thành phố; xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của huyện, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tham mưu các giải pháp thực hiện công tác giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước; phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; qua đó, UBND huyện đã ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về đất đai, xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm, vùng nuôi yến… và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Song song với các hoạt động này, UBND huyện còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và môi trường…

Một trong những giải pháp được huyện chú trọng thực hiện là thúc đẩy phát triển kinh tế. Cụ thể, UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đảm bảo ổn định nguồn cung nguyên liệu, nhiên liệu, đặc biệt là các mặt hàng quan trọng phục vụ đầu vào của sản xuất, kinh doanh như xăng, dầu; xây dựng các kế hoạch phát triển các ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện theo các chương trình, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2023 và những năm tiếp theo; triển khai thực hiện “Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố giai đoạn 2020 - 2030, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, tính sáng tạo của các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố” trên địa bàn huyện Cần Giờ; chú trọng tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là một số ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế.…

Tập trung thực hiện công tác về đảm bảo an sinh xã hội, huyện đã xây dựng và hoàn thành 05/05 giải pháp; trong đó, tập trung các hoạt động chăm lo đời sống cho người dân, nhất là người có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch COVID – 19; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện; tổ chức “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”; tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đặc biệt là người dân khó khăn…

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục triển khai vận hành thủ tục hành chính cung cấp dịch công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử theo chỉ đạo của Thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, tổ chức về đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua Hệ thống một cửa thành phố; đồng thời, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố hỗ trợ huyện Cần Giờ hoàn thiện các nội dung “Chuyển đổi số” và Đề án “Đô thị thông minh” theo hướng hiện đại và phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

MC

Số lượng lượt xem: 47
Tin đã đưa