title

Huyện nỗ lực xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật cho các địa phương
Thứ năm, 02/02/2023, 10:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; UBND huyện nỗ lực xây dựng nhiều việc làm thiết thực giúp các địa phương hoàn thành chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Xuân, UV. BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện góp ý tại buổi họp thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật

Việc xây dựng các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật và kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật, cũng như tổ chức và đảm bảo hiệu lực, hiểu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật qua việc tổ chức đánh giá công nhận và xây dựng cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phát huy dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện.

Để công tác triển khai thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, thống nhất và đồng bộ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 3901/KH-UBND ngày 11/7/2022 về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện. Theo đó, phân công Phòng Tư pháp chủ trì liên hệ Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ cũng như xin ý kiến Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện thông qua một số nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

 

 

Đ/c Huỳnh Văn Tiệp, Trưởng Phòng Tư pháp huyện đề xuất các giải pháp giúp các địa phương tiếp tục giữ vững xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Kết quả, trong năm 2022, Ủy ban nhân huyện đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp cận pháp luật cho 64 đại biểu là thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức được phân công theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý tại UBND xã, thị trấn với các nội dung liên quan đến quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan thường xuyên triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật lồng ghép trong các văn bản thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Theo đó, các ban ngành, đoàn thể huyện cũng chủ động phối hợp giúp UBND xã, thị trấn trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn các xã, thị trấn góp phần phát huy vai trò pháp luật trong đời sống xã hội hướng đến mục tiêu xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện.

Để kịp thời tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND huyện đã phân công Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện cũng như thường xuyên rà soát đề xuất kiện toàn, thay đổi Hội đồng Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định (với 11 thành viên Hội đồng và 01 thư ký).

 Đến nay, qua đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện đã tiến hành thẩm định và thống nhất 6/7 xã, thị trấn đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Có được kết quả này là do công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc được quan tâm, chú trọng; quy trình triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật được đảm bảo thực hiện theo quy định, tránh tình trạng chạy theo thành tích, đánh giá không sát thực tế. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành và chấp hành pháp luật, tạo điều kiện cho việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của nhà nước thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải thích pháp luật để mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện tiếp tục quán triệt, triển khai, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thành viên Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy định, góp phần bảo đảm thực hiện quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm duy trì kết quả đã đạt được cũng như hoàn thiện những vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật tại các xã, thị trấn.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

MC

Số lượng lượt xem: 73
Tin mới hơn
Tin đã đưa