title

Hội nghị cán bộ chủ chôt học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị và các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019
Thứ tư, 02/10/2019, 09:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều ngày 02/10/2019, đồng chí Nguyễn Văn Tính - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì và trực tiếp quán triệt trong hội nghị học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 và các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2019 cho cán bộ chủ chốt của huyện tại hội trường Huyện ủy.

Trước các hoạt động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động cùng những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" (Nghị quyết 35).

Nghị quyết 35 nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ cũng đã quán triệt Quy định 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chế độ kiểm tra giám sát cán bộ, Quy định 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn 06-HĐ/UBKTTW của Uỷ ban KT TW ngày 18/12/2018 hướng dẫn thực hiện một số điều Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vì phạm và một số văn bản có liên quan của Thành ủy, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quyết định 2404-QĐ/TU ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

BL

Nguồn: Website Bộ Y tế

Tin mới hơn
Tin đã đưa