title

Giới thiệu một số quy định sửa đổi bổ sung của Luật ban hành văn bản pháp luật năm 2020, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP
Thứ ba, 11/05/2021, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện theo pháp luật, Phòng Tư pháp giới thiệu 03 bộ tài liệu về một số nội dung của Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân (hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021) để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân tham khảo, tra cứu, sử dụng trong quá trình công tác và sinh hoạt.

 

 

Xem chi tiết tờ gấp tuyên truyền thông tin

- Một số điểm mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính

- Một số điểm mới của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật

- Một số quy định về quy tắt ứng xử của cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

Tin đã đưa