angle-left File âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi