SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
7
7
7
1
7
tin quản lý nhà nước 24 Tháng Tám 2018 2:15:00 CH

Cần Giờ triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng cuối năm 2018

Để thực hiện có hiệu quả Quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2017/TT-BTP quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020; ngày 23 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo các đơn vị thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ như:

- Thực hiện rà soát việc ban hành văn bản hướng dẫn đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 liên quan đến các chỉ tiêu, tiêu chí được phân công phụ trách.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật được phân công phụ trách theo Thông báo số 124/TP-HĐĐG của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật về phân công phụ trách theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ và các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2017 của cán bộ, công chức được phân công theo dõi, tham mưu nhiệm vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp tại địa phương, đơn vị.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát, thẩm định kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã bảo đảm việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng quy định và tiến độ của Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị nhất là trong bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

- Chọn Xã Lý Nhơn thực hiện mô hình điểm 03 năm (năm 2018 đến năm 2020) về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với công tác xây dựng nông thôn mới đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng phù hợp với thực tiễn trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Giao Phòng Tư pháp hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung mô hình điểm.

- Giao Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 đảm bảo việc  thực hiện đúng quy định, thực chất, phát huy đầy đủ ý nghĩa, vai trò và đạt mục đích đề ra nhất là trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trước khi trình Hội đồng xem xét công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Sau khi đánh giá, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, bảo đảm xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chỉ đạo điểm về mô hình tiếp cận pháp luật tại cơ sở; thực hiện việc niêm yết, công bố kết quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 theo Quyết định số 619/QĐ-TTg; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp luật cho người dân tại cơ sở gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

- Giao Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho việc quản lý và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; có giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội trong thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời tham mưu bố trí kinh phí cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật và nguồn lực xây dựng, thực hiện mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần vào kết quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng phù hợp với thực tiễn.

- Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp Phòng Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp theo quy định.

Tiến độ thực hiện:

Giao Phòng Tư pháp thực hiện nội dung sau:

+ Thực hiện báo cáo nhanh về tình hình thực hiện công tác đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 và danh sách cấp xã thực hiện mô hình điểm 03 năm gửi về Sở Tư pháp (trước 31/8/2018).

+ Thông tin lịch dự kiến tổ chức đánh giá tiếp cận pháp luật năm 2018 của các xã, thị trấn gửi về Sở Tư pháp (trước ngày 05/12/2018) để Sở Tư pháp và các sở, ngành, đoàn thể liên quan bố trí cùng tham dự buổi đánh giá của Huyện.

+ Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cải thiện, khắc phục (nếu có) trong quá trình thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật gửi Sở Tư pháp để tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (dự kiến tổ chức trước 20/12/2018).

+ Tập hợp và gửi 01 bộ hồ sơ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 của huyện về Sở Tư pháp (trước ngày 25/01/2019) bao gồm: Biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Báo cáo kết quả công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn (đính kèm 01 bộ hồ sơ đánh giá của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện: Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã; Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; công văn đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).

Giao các đơn vị thành viên Hội đồng và Ủy nhân dân xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, báo cáo kết quả thực hiện chung trong Báo cáo kết quả công tác PBGDPL và gửi về Phòng Tư pháp (trước ngày 08/11/2018).

Ngoài ra, đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện trình tự, thủ tục rà soát, tự đánh giá đề nghị công nhận cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 gửi Phòng Tư pháp ttrước ngày 05/01/2019.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền


Số lượt người xem: 198    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm