SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
8
8
0
1
6
TIN ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 04 Tháng Ba 2019 8:10:00 SA

Kết quả 03 năm thực hiện trồng rừng và cây xanh giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn huyện Cần Giờ

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 605/BC-UBND về Kết quả 03 năm thực hiện trồng rừng và cây xanh giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn huyện Cần Giờ

Qua đó để thực hiện tốt công tác trồng rừng và cây xanh trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 - 2020, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện như sau:

- Kế hoạch số 4112/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về trồng rừng và cây xanh trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2016 - 2020.

- Chương trình hành động số 19-CTrHĐ/HU ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Kế hoạch số 2423/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Công văn số 167/UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

- Báo cáo số 4613/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng và cây xanh năm 2016 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

- Báo cáo số 928/BC-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả trồng rừng và cây xanh năm 2017 và Kế hoạch thực hiện năm 2018 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

- Báo cáo số 304/BC-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả trồng rừng và cây xanh năm 2018 và Kế hoạch thực hiện năm 2019 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

* Về Công tác trồng rừng và phát triển rừng:

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ triển khai thực hiện tốt Quyết định số 174/QĐ-SNN ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố về phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình Trồng rừng trên đất ngập nước, bãi bồi ven sông rạch tại các tiểu khu trong rừng phòng hộ Cần Giờ; Quyết định số 479/QĐ-SNN ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên trên hiện trạng rừng Ia, Ib, Ic trong rừng phòng hộ Cần Giờ.

Qua 03 năm thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, toàn huyện đã trồng 69,94 ha rừng (trong đó: 50 ha trồng theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND; 19,94 ha trồng trả lại của các dự án khác), đạt 46,63% so với kế hoạch 05 năm (2016 - 2020); khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 120,23 ha (trong đó: 57 ha khoanh nuôi  xúc tiến tái sinh tự nhiên theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND; 63,23 ha khoanh nuôi xúc tiến tái sinh thuộc các dự án khác), đạt 210,93% so với kế hoạch 05 năm (2016 - 2020).

* Về công tác phát triển cây xanh phân tán:

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp Chi cục Kiểm lâm thành phố tiếp nhận và giao cây xanh cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong tháng 6 hàng năm để đảm bảo tỷ lệ sống và tình hình sinh trưởng của cây trồng. Qua 03 năm thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-UBND (giai đoạn 2016 - 2018), toàn huyện đã trồng 20.325 cây xanh phân tán, đạt 81,3% so với kế hoạch 05 năm (2016 - 2020). Tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2018, số lượng cây sống, sinh trưởng và phát triển tốt là 13.561, đạt 66,7%.

*  Về công tác phát triển cây xanh cảnh quan, công viên, đường phố:

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 - Sở Giao thông Vận tải thành phố triển khai thực hiện trồng cây xanh cảnh quan trên các tuyến đường, công viên trên địa bàn huyện. Qua 03 năm thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-UBND, toàn huyện đã trồng 5.990 cây xanh cảnh quan, công viên, đường phố, đạt 38,66% so với kế hoạch 05 năm (2016 - 2020). Tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2018, số lượng cây sống, sinh trưởng và phát triển tốt là 5.124, đạt 85,54%.

* Để công tác trồng rừng và cây xanh ngày càng hiệu quả hơn, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

1) Về quy hoạch:

- Rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí diện tích thích hợp cho công tác trồng rừng, quy hoạch đất công viên, vườn hoa, phát triển cây xanh trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra, đánh giá quá trình sinh trưởng, phát triển của cây rừng, cây phân tán tại các vị trí trồng để kịp thời bổ sung, trồng mới, trồng thay thế cây đã chết.

2) Về công tác phát triển rừng:

- Tăng cường các biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ tốt tổng diện tích rừng hiện có.

- Triển khai thực hiện các dự án trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng.

- Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng trong công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

- Tăng cường công tác bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác rừng sai quy định gây thiệt hại về tài nguyên rừng và gây ra cháy rừng.

3) Về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động:

- Tổ chức phát động ngày “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 19/5” và lồng ghép vào các ngày lễ lớn trong năm để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh nhằm tạo cảnh, quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản và bảo vệ động vật hoang dã bằng nhiều hình thức (trên đài phát thanh huyện, trong các buổi họp, phát tờ bướm), nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng dân cư trong công tác trồng và chăm sóc cây xanh, công tác bảo vệ phát và triển rừng.

- Phổ biến kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ tài nguyên rừng vào các buổi học ngoại khóa và tổ chức hội thi cho học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về rừng ngập mặn Cần Giờ và tổ chức cho học sinh tham gia trồng cây xanh nhân ngày “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 19/5”.

4) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng, xây dựng cảnh quan tự nhiên:

- Triển khai thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019), các nghị định, quyết định và văn bản liên quan để bảo vệ, phát triển diện tích rừng và cây xanh trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.

- Huy động lực lượng, tập trung nguồn lực thực hiện đảm bảo đúng tiến độ trong việc triển khai công tác trồng rừng và cây xanh trên địa bàn huyện

- Thực hiện tốt Quy chế quản lý rừng phòng hộ theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động sản xuất dưới tán rừng của các hộ dân.

- Tổ chức xác định chính xác ranh giới, diện tích rừng phòng hộ; khảo sát các luồng lạch trên các tuyến sông trong rừng phòng hộ, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, không để hình thành các khu dân cư sinh sống trên lồng bè, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý rừng, quản lý và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, các khu dân cư trên địa bàn huyện.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

H.M.T


Số lượt người xem: 70    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm