SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
1
7
4
7
7
6
TIN ĐÔ THỊ - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 22 Tháng Ba 2017 4:20:00 CH

Về tổng kết công tác tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Báo cáo số 941/BC-UBND về tổng kết công tác tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 với những kết quả đạt được như sau:

* VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN:

1. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính:

1.1. Công tác tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân huyện:

Theo Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập văn phòng Đăng ký đất đai thành phố có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, thẩm quyền giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đất đai của Ủy ban nhân dân huyện còn lại các loại hồ sơ gồm: Hồ sơ cấp giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, hồ sơ chuyển mục đích quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và đình chính quyền sử dụng đất, cụ thể:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm 2016 là 954 hồ sơ với diện tích 410,7579 ha. Trong đó, nhận mới 864 hồ sơ với diện tích 294,9839 ha; kỳ trước chuyển sang 90 hồ sơ với 115,774 diện tích ha.

- Tổng số hồ sơ phải xem xét, giải quyết trong năm 2016 là 954 hồ sơ với tổng diện tích 410,7579 ha. Đã giải quyết 951 hồ sơ với 410,6769 ha, đạt 99,68% (năm 2015 là 95,7%). Trong đó, giải quyết đúng hạn 819 hồ sơ, đạt 86,11%; giải quyết trễ hạn 132 hồ sơ chiếm 13,88%; Chưa giải quyết 03 hồ sơ, diện tích 0,081 ha.

* Đối với hồ sơ đã giải quyết:

- Chuyển mục đích sử dụng đất ở: Đã giải quyết 521 hồ sơ, diện tích 20,4839 ha. Trong đó, đúng hạn 460 hồ sơ đạt 88,3% (năm 2015 là 25,25%); trễ hạn 61 hồ sơ chiếm 11,7%.

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đã giải quyết 223 hồ sơ với tổng diện tích 188,899 ha. Trong đó, giải quyết đúng hạn 152 hồ sơ, đạt 68,16% (năm 2015 là 18,14%), trễ hạn 71 hồ sơ chiếm 31,83%.

- Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đã giải quyết đúng hạn 185 hồ sơ diện tích 182,205 ha, đạt 100%.

- Tách thửa: Đã giải quyết đúng hạn 22 hồ sơ, diện tích 3,327 ha, đạt 100% (chỉ kiểm tra hạ tầng kỹ thuật và có văn bản phúc đáp Sở Tài nguyên và Môi trường).

* Hồ sơ chưa giải quyết: 03 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở còn trong hạn, diện tích 0,081ha.

1.2. Công tác tiếp nhận và giải quyết tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cần Giờ:

- Cấp mới Giấy chứng nhận do người sử dụng đất thực hiện các quyền; chứng nhận bổ sung tài sản; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận là 858 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 799 hồ sơ (tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn là 59,45%); đang xem xét giải quyết 59 hồ sơ.

- Cập nhật trên Giấy chứng nhận đã cấp với tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 76 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 62 hồ sơ (hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 6,45%), đang xem xét giải quyết 14 hồ sơ.

- Đăng ký giao dịch bảo đảm:

+ Đăng ký thế chấp: Tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 1.438 hồ sơ, đã giải quyết 100%

+ Đăng ký xóa thế chấp: Tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 1.439 hồ sơ, đã giải quyết 100%.

2. Công tác quản lý nhà nước về đất đai:

Hoàn thành xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 ( năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất) trình Ủy ban nhân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016, đã tiến hành công bố, công khai theo quy định. Đối với công tác lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 đã xác định nhu cầu, chỉ tiêu sử dụng đất của các xã, thị trấn, các ngành do cấp huyện xác định và đã lập danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 đang chờ chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ của thành phố. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đồng thời thực hiện công bố, công khai theo quy định. Có báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố công tác kiểm kê rừng năm 2016.

Ban hành quy trình giải quyết hồ sơ hành chính đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ gồm quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất; đính chính quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất. Từ tháng 10 năm 2016, đã triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử quản lý đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thành phố hướng dẫn.

Ban hành kế hoạch rà soát, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 598 thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; kế hoạch rà soát cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp được giao đất sau thanh tra tại khu dân cư giáo viên I, II, khu dân cư Giồng Ao và khu dân cư Tam Thôn Hiệp; kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đúng đối tượng nằm ngoài 8 khu dân cư...

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành nhiều văn bản xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Cần Giờ; trả lời kiến nghị cử tri, phản ánh của người dân thông tin từ đường dây nóng Thành ủy; giới thiệu các vị trí để xây dựng trụ sở của Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn và Bộ Tư lệnh thành phố về xin sử dụng khu vực núi Giồng Chùa. Ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo các khu đất nhỏ lẻ trong khu dân cư; việc quản lý sử dụng đất của tổ chức và đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố...

3. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, dân nguyện:

Trong năm 2016, số lượng hồ sơ phải giải quyết là 107 hồ sơ (khiếu nại: 08 hồ sơ; tranh chấp: 03 hồ sơ; dân nguyện: 96 hồ sơ), trong đó, kỳ trước chuyển sang là 11 hồ sơ (khiếu nại: 01 hồ sơ; tranh chấp: 01 hồ sơ; dân nguyện: 09 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết là 104/107 hồ sơ (đạt 97,19%). Trong đó, giải quyết đúng hạn 101 hồ sơ (đạt 97,11%), trễ hạn 03 hồ sơ (chiếm 2,88%), còn 03 hồ sơ dân nguyện đang giải quyết còn trong hạn.

Triển khai thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  thành phố.

Ủy quyền cho các phòng, ban chuyên môm tham dự các vụ việc khiếu kiện hành chính và tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án huyện tổng số 57 vụ án. Trong đó, đã giải quyết dứt điểm 11 vụ án, còn lại 46 vụ án (trong đó kháng cáo: 07 vụ án, đang chờ xét xử sơ thẩm: 39 vụ án).

4. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Trong năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành 180 Thông báo thu hồi đất trong dự án và 58 Quyết định thu hồi đất gồm: đường Bến Lức - Long Thành, Muối Tiền Giang, đất có nguy cơ sạt lở theo Điều 65 Luật Đất đai tại ấp Bình Mỹ, Bệnh viện Đa Khoa. Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại 26 trường hợp gồm hỗ trợ lãi suất Dự án đường Rừng Sác; mộ vắng chủ trong Dự án kè An Lộc; bổ sung kinh phí bồi thường cầu Rạch Giông II; vệ tinh nước đường đê Rạch Lá; Nhà Văn hoá Đồng Tranh, đường Bến Lức - Long Thành, Bệnh viện Đa khoa, vệ tinh nước đường Tắc Xuất.

Ngoài ra, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại 03 dự án gồm Bệnh viện Đa Khoa, Đường dây điện 110kv Nhà Bè - An Nghĩa, Cầu Khánh Vân. Báo cáo thành phố về tình hình áp dụng bảng giá đất theo đề nghị, báo cáo 02 năm áp dụng bồi thường theo Luật Đất đai 2013, báo cáo tình hình chuyển nhượng từ 2015 - 2016.

* CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG:

1. Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường:

Đã tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ cho 66.748 lượt người, thành lập và duy trì câu lạc bộ “Em yêu thiên nhiên” tại 14 Trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cần Giờ với trên 500 em học sinh; tổ chức tuyên truyền cho cộng đồng các khu dân cư trong việc ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng thông qua các ngày lễ lớn như: Tết Nguyên đán, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4, Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Lễ Quốc khánh 2/9, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn...; đã tổ chức 30 đợt tổng vệ sinh, khai thông cống rãnh cải thiện những điểm nóng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư với 6.412 lượt người tham gia, phát 15.600 tờ bướm tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường đến rộng rãi người dân; triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình “khu dân cư không rác” trên toàn địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho các cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các em học sinh trên địa bàn huyện bằng nhiều hoạt động cụ thể thiết thực góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilông, áp dụng và sử dụng sản phẩm thân thiện, mô hình bảo vệ môi trường như: Hội thi tìm hiểu “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường” với sự tham gia của 15 đội gồm các Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ; Hội thi bảo vệ môi trường năm 2015 với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững” cho các em học sinh đến từ các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cần Giờ; Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan, tập huấn cho các tuyên truyền viên nồng cốt trên địa bàn huyện Cần Giờ thực hiện mô hình hạn chế sử dụng túi nilông, mô hình khu dân cư không rác, xây dựng nông thôn mới, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.

2. Công tác kiểm tra khai thác khoáng sản:

Đã ban hành Quyết định hoàn thiện quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm tra và xử lý các vi phạm về hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Tổ chức 02 đợt kiểm tra khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện và 01 đợt phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra khoáng sản tại các tuyến sông trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm.

3. Công tác quản lý chất thải rắn:

- Toàn huyện có 31 tổ rác dân lập, chất thải sinh hoạt được thu gom trong năm khoảng 85%, chất thải rắn y tế trên địa bàn huyện được thu gom 100% và vận chuyển về cho Công ty Môi trường đô thị thành phố xử lý. 

- Tổ chức vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn huyện cần Giờ về Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước để xử lý, đóng cửa và cải tạo ô nhiễm môi trường tại 02 bãi rác Long Hòa và Bình Khánh. Mua sắm trang bị 521 thùng chứa rác cho các xã, thị trấn đảm bảo nhu cầu bỏ rác nơi công cộng.

4. Thực hiện các dự án bảo vệ môi trường:

- Đã xử lý 03 điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Cần Giờ gồm 01 điểm tại thị trấn Cần Thạnh và 02 điểm tại xã Bình Khánh.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư nghĩa trang nhân dân xã Long Hòa với quy mô 04 ha do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện làm chủ đầu tư và kiến nghị chấp thuận chủ trương đầu tư nghĩa trang nhân dân xã Bình Khánh, giai đoạn 1 khai thác 10 ha và chủ trương đầu tư khu xử lý rác cục bộ trên địa bàn xã Thạnh An, bổ sung thông tin đầu tư khu xử lý rác sinh hoạt 100 tấn/ngày trên địa bàn huyện theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Định kỳ 06 tháng/lần tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Luật Môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đã hoàn thành tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới và đang trong giai đoạn thực hiện nâng chất tiêu chí 17 về môi trường. Xây dựng đề án “Xây dựng khu xử lý rác sinh hoạt và giải pháp xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường” trên địa bàn huyện Cần Giờ. Được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 và đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 về ban hành phương án ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2016 và Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 về ban hành phương án ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố động đất, sóng thần trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2016.

 

* PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

* CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết hồ sơ hành chính đất đai đúng hẹn: từ 95% trở lên (năm 2016: 86,11%)

- Tỷ lệ giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, dân nguyện đúng hạn: Từ 95% trở lên (năm 2016: 97,11%)

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường: 100% (năm 2016: 100%)

- Tỷ lệ các cơ sở nuôi trồng thủy sản, nhà nuôi chim yến thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản: từ 50% trở lên (năm 2016: 20%)

- Tỷ lệ hộ dân giao rác cho tổ thu gom rác dân lập:87% (năm 2016: 85%).

* NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Về lĩnh vực quản lý đất đai:

- Hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt; hoàn thành công tác điều chỉnh Quy hoạch giai đoạn năm 2016 - 2020 và thực hiện công khai theo quy định.

- Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Điều tra, khảo sát đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có diện tích mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.

- Rà soát, đề xuất hướng xử lý từng thửa đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhưng đã được đưa vào quỹ đất do Nhà nước quản lý theo Kế hoạch 22 và dự kiến đưa vào Kế hoạch 22 trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật của các Công ty có chức năng đo đạc và Tổ chức có thực hiện môi giới nhà đất.

- Tập trung giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại, dân nguyện các vi phạm trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

 

2. Về lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm như: đê bao xã An Thới Đông; di dời dân Thạnh An; di dời dân Dần Xây; kè đê bao lấn biển; khu đất 41,83 ha; 1,7 ha tại TTH; Trạm phòng thủ số 2; trạm 2 CSGT;  Giồng Cá Vồ; đường vào Hải đội 2; cống Gốc tre 2; kè sông Lòng Tàu; kè ấp Bình Trường; kè ấp Bình Mỹ, kè tắc Sông Chà,  Đồn biên phòng 558, Trạm an toàn hàng hải Lý Nhơn, đường Lương Văn Nho, Trường Tiểu học Bình Mỹ, Trường Tiểu học Hòa Hiệp và các dự án khác đã được phê duyệt theo kế hoạch sử dụng đất 2016.

3. Về lĩnh vực môi trường:

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải, nước thải.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố hướng dẫn người dân tại các khu vực đồng ruộng, xa khu dân cư tự xử lý rác sinh hoạt theo phương thức làm compost đối với rác hữu cơ, phân loại rác vô cơ để bán, phần không thể bán được thì chôn lấp trong vườn nhà.

- Đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố sớm chấp thuận chủ trương đầu tư khu xử lý rác sinh hoạt 100 tấn/ngày trên địa bàn huyện Cần Giờ, khu xử lý rác cục bộ trên địa bàn xã Thạnh An, đầu tư nghĩa trang nhân dân xã Bình Khánh và nghĩa trang nhân dân xã Long Hòa.

- Triển khai Kế hoạch giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

- Tổ chức tuyên truyền Luật Đa dạng sinh học đến các cấp, các ngành trên địa bàn; bảo vệ khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến môi trường; điều tra, đánh giá và bảo tồn các loài động vật, thực vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng theo thẩm quyền địa phương; bảo vệ rừng ngập mặn, cửa sông và các hệ sinh thái ven biển.

- Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường cho các cán bộ phụ trách môi trường tại các xã, thị trấn. Tiếp tục duy trì mô hình hoạt động của các khu dân cư không rác, tổ tự quản môi trường, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, phong trào “Năm không ba sạch”. Tổ chức các hoạt động, phong trào, chương trình bảo vệ môi trường với các Đoàn thể trên địa bàn huyện như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Huyện Đoàn thông qua Chương trình liên tịch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020...

H.M.T


Số lượt người xem: 845    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm