SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
6
9
8
6
8
Tin tức sự kiện 18 Tháng Tư 2013 9:15:00 SA

Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của huyện Cần Giờ

Vừa qua, trên cơ sở thống nhất của Ban Thường vụ HU, UBND huyện Cần Giờ đã có văn bản quy định chính sách mới tại Công văn số 628/UBND ngày 16/4/2013 về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện, nội dung cụ thể như sau:

                I. ĐỐI TƯỢNG:

Đối tượng được hưởng chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:
1. Cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế được giao và cán bộ, công chức hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện.
2. Cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện.
3. Cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách xã - thị trấn.
Những trường hợp không thuộc các đối tượng nêu trên, phải được TT HU, UBND huyện xem xét giải quyết.
II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:
- Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tập huấn tập trung, không tập trung dưới 01 năm;
- Đào tạo, bồi dưỡng dài hạn tập trung, không tập trung từ 01 năm trở lên.
III. ĐIỀU KIỆN:
1. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tập huấn tập trung, không tập trung dưới 01 năm:
Căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định số lượng và đối tượng được tham gia đào tạo.
2. Đào tạo, bồi dưỡng dài hạn tập trung, không tập trung từ 01 năm trở lên:
2.1. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị không vượt quá 30% tổng số lượng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị (không bao gồm Hợp đồng ngoài chỉ tiêu).
2.2. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: từ 01 năm trở lên.
2.3. Hình thức học: học tập trung, không tập trung.
2.4. Đối tượng được hưởng chính sách đào tạo, bồi dưỡng dài hạn của huyện phải có Quyết định của HU hoặc UBND huyện với các điều kiện như sau:
+ Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (đối với đào tạo Đại học và các lớp Trung cấp chính trị để chuẩn hóa trình độ chính trị) và đủ 05 năm trở lên (đối với đào tạo sau Đại học, Cao cấp chính trị và Cử nhân chính trị chuyên ngành - văn bằng 2 để chuẩn hóa trình độ chính trị);
+ Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với vị trí việc làm, không luân chuyển và bố trí công tác trái với nghiệp vụ chuyên môn đang đào tạo;
+ Tính từ thời điểm được cử đi đào tạo cán bộ, công chức, viên chức không quá 45 tuổi đối với nữ, không quá 50 tuổi đối với nam (các lớp đào tạo Đại học, các lớp Trung cấp, Cao cấp và Cử nhân chính trị chuyên ngành - văn bằng 2) và không quá 40 tuổi đối với nữ, không quá 45 tuổi đối với nam (các lớp đào tạo sau Đại học);
+ Có cam kết hoàn thành khoá học và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo;
+ Có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (đối với đào tạo Đại học và trung cấp chính trị) và 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (đối với đào tạo sau Đại học, Cao cấp chính trị và Cử nhân chính trị chuyên ngành - văn bằng 2).
Riêng những trường hợp không đủ điều kiện nêu trên, phải được TT HU, UBND huyện xem xét giải quyết.
IV. ĐỊNH MỨC CHI:
1. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tập huấn tập trung, không tập trung dưới 01 năm:
Căn cứ vào khả năng ngân sách của đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định định mức chi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tập huấn trong Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị nhưng không vượt quá nội dung và định mức chi được quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 và Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2010 của Bộ Tài chính.
2. Đào tạo, bồi dưỡng dài hạn tập trung, không tập trung từ 01 năm trở lên:
Các đối tượng được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng dài hạn được thanh toán tiền tàu xe, tiền hỗ trợ đi học theo thời gian tham dự các buổi học tại nhà trường, tiền tài liệu và học phí (không bao gồm học phí tin học, ngoại ngữ ngoài chương trình đào tạo, không thanh toán cho những trường hợp thi tuyển sinh, thi lại) cụ thể như sau:
2.1. Tiền học phí: thanh toán theo Biên lai thu học phí của trường nhưng không vượt quá định mức quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
2.2. Tiền tài liệu: 400.000 đồng/năm.
2.3. Tiền tàu xe: thanh toán như công tác phí, cụ thể như sau:
* Học tập trung:
- Học khu vực TP.HCM: thanh toán đi, về mỗi tuần một lần;
- Học khu vực tỉnh, thành phía Nam: thanh toán đi, về mỗi tháng một lần;
- Học khu vực tỉnh, thành phía Bắc: thanh toán đi, về vào các kỳ nghỉ hè, Tết âm lịch hoặc 01 lần cuối khoá.
* Học không tập trung:
- Hình thức học cách ngày, học mỗi buổi tối: thanh toán đi, về mỗi ngày;
- Hình thức học tập trung từ 2 ngày đến 15 ngày/tháng: thanh toán đi, về mỗi lần tập trung;
- Hình thức học tập trung trên 15 ngày/tháng: thanh toán tiền tàu xe như hình thức học tập trung.
Riêng các đối tượng tham gia các lớp học đào tạo dài hạn trên địa bàn huyện (trừ các lớp do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức) có nơi công tác cách xa nơi học trên 15 km thì được thanh toán tiền tàu xe đi, về hằng ngày.
2.4. Hỗ trợ đi học:
* Học tập trung: (không áp dụng đối với trường hợp trường đã bố trí chỗ nghỉ không thu phí):
+ Đối với nam: hỗ trợ 500.000 đồng/tháng;
+ Đối với nữ: hỗ trợ 650.000 đồng/tháng.
* Học không tập trung:
- Hình thức học cách ngày, học mỗi buổi tối:
+ Đối với nam: hỗ trợ 20.000 đồng/ngày;
+ Đối với nữ: hỗ trợ 30.000 đồng/ngày.
- Hình thức học tập trung từ 2 ngày đến 15 ngày/tháng:
+ Đối với nam: hỗ trợ 30.000đồng/ngày;
+ Đối với nữ: hỗ trợ 50.000 đồng/ngày.
- Hình thức học tập trung trên 15 ngày/tháng: thanh toán hỗ trợ đi học như hình thức học tập trung.
Riêng các đối tượng tham gia các lớp học đào tạo dài hạn trên địa bàn huyện (trừ các lớp do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức) có nơi công tác cách xa nơi học trên 15 km thì được thanh toán tiền hỗ trợ đi học 15.000 đồng/ngày.
V. NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐỀN BÙ VÀ KHÔNG THANH TOÁN CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:
Thực hiện theo Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
VI. NGUỒN KINH PHÍ:
1. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tập huấn tập trung, không tập trung dưới 01 năm:
Sử dụng nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị thanh toán theo Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm.
2. Đào tạo, bồi dưỡng dài hạn tập trung, không tập trung từ 01 năm trở lên:
Sử dụng nguồn kinh phí đào tạo của huyện do Phòng Nội vụ huyện quản lý thanh toán, riêng đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động do đơn vị thanh toán theo Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị; cán bộ, công chức thuộc xã - thị trấn do ngân sách xã - thị trấn thanh toán (nguồn kinh phí không tự chủ).
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Chính sách đào tạo, bồi dưỡng được áp dụng kể từ ngày 01/5/2013.
Bãi bỏ các văn bản: Công văn số 140/UB ngày 24 tháng 02 năm 2005 của UBND huyện về ban hành chính sách tạm thời đối với cán bộ; Công văn số 906/UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Công văn số 140/UB ngày 14/02/2005 của UBND huyện Cần Giờ về ban hành chính sách tạm thời đối với cán bộ; Công văn số 857/UBND ngày 08 tháng 8 năm 2007 của UBND huyện về thanh toán chính sách đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chủ chốt xã - thị trấn và Mục 1.4 của Công văn số 381/UBND ngày 13 tháng 4 năm 2007 của UBND huyện Cần Giờ về ban hành chính sách tạm thời cho cán bộ, công chức xã Thạnh An.
Riêng các trường hợp đang được cử đi đào tạo không thuộc đối tượng nêu trên thì được hỗ trợ tiền học phí theo quy định tại văn bản này và đối với các lớp cử nhân chính trị vẫn tiếp tục hỗ trợ cho đến khi kết thúc khóa học.
V.H.Tâm

Số lượt người xem: 33494    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm