SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
7
0
3
4
8
Tin tức sự kiện 14 Tháng Hai 2012 3:20:00 CH

Kế hoạch triển khai Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng năm 2012.

Thực hiện Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng năm 2012 như sau:

 

I. MỤC TIÊU:
- Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông tại những khu vực đã được Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.
- Phấn đấu đạt kế hoạch về sản lượng năm 2012 là 11.300 tấn/2.375 ha.
II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:
 - Xã Lý Nhơn: thực hiện chuyển dịch diện tích 450 ha từ khu dân cư ấp Lý Hòa Hiệp đến cống Đồng Tròn ấp Lý Thái Bửu.
 - Xã An Thới Đông: thực hiện chuyển dịch diện tích 420 ha từ Tắc Bà Tư dọc theo đường Lý Nhơn đến Kho Mắm Lớn.
 - Xã Tam Thôn Hiệp: thực hiện chuyển dịch diện tích 93 ha nằm giữa 02 ấp An Phước và Trần Hưng Đạo.
 - Xã Bình Khánh: thực hiện chuyển dịch diện tích 246 ha từ kênh Rạch Đước đến tắc Tây Đen.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng:
- Xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ nhằm thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại các khu vực thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng giai đoạn từ nay đến năm 2015.
- Lập Bảng dự toán kinh phí thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng.
2. Xây dựng hệ thống giao thông
- Khu vực 93 ha xã Tam Thôn Hiệp: xây thêm tuyến đường bờ bao và 02 tuyến đường ngang tại các tuyến đường BT 25-4, BT 22-3, BT 29-4.
- Khu vực 420 ha xã An Thới Đông: xây thêm tuyến giao thông dọc rạch Kho Mắm Lớn đến đường Lý Nhơn và 03 tuyến giao thông ngang nối từ đường Lý Nhơn tới đê bao dọc sông.
- Khu vực 450 ha xã Lý Nhơn: nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống giao thông trong khu vực.
- Khu vực 246 ha xã Bình Khánh: xây mới 03 tuyến đường ngang dọc kênh Rạch Đước để vận chuyển hàng hóa.
3. Tăng cường công tác quản lý:
- Xây dựng hướng dẫn quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng.
- Thành lập Ban Quản lý vùng nuôi tôm để triển khai thực hiện quy hoạch, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của vùng quy hoạch.
- Lập Quy hoạch chi tiết cho các phân khu nuôi; lập đề án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán thi công, mời thầu.
4. Nguồn vốn đầu tư:
Tổng nguồn vốn đầu tư trong năm 2012 là 64.315,155 triệu đồng, trong đó:
- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng: 35.647,45 triệu đồng.
- Kinh phí xây dựng hệ thống giao thông: 23.928 triệu đồng.
- Lập Quy hoạch chi tiết cho các phân khu nuôi; lập đề án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán thi công, mời thầu: 4.739,705 triệu đồng.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
* Quý I năm 2012:
- Thực hiện công bố công khai bản đồ vùng Quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng tại các xã Lý Nhơn, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Cần Giờ.
- Xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ; lập Bảng dự toán kinh phí thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các khu vực thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng giai đoạn từ nay đến năm 2015.
- Xây dựng phương án tăng cường mạng lưới cộng tác viên khuyến ngư, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khuyến ngư của huyện.
* Quý II năm 2012:
- Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các khu vực thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Lý Nhơn và xã An Thới Đông.
- Lập Đề án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán thi công, mời thầu thực hiện nâng cấp và xây dựng các công trình giao thông.
* Quý III năm 2012:
- Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các khu vực thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Bình Khánh và xã Tam Thôn Hiệp.
- Nâng cấp và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông tại các khu vực thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng thuộc xã Lý Nhơn và xã An Thới Đông.
- Thành lập Ban quản lý vùng nuôi để triển khai thực hiện quy hoạch, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của vùng quy hoạch.
* Quý IV năm 2012:
- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông tại các khu vực thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng thuộc xã Bình Khánh và xã Tam Thôn Hiệp.
- Xây dựng hướng dẫn quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng.
- Lập Quy hoạch chi tiết cho các phân khu nuôi; xây dựng Kế hoạch mời gọi các cá nhân, tổ chức đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực quy hoạch.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Kinh tế:
- Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã thực hiện công bố công khai bản đồ vùng Quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng.
- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Quản lý tại các vùng nuôi thuộc quy hoạch; xây dựng hướng dẫn quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng; xây dựng phương án tăng cường mạng lưới cộng tác viên khuyến ngư, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khuyến ngư của huyện.
- Xây dựng Kế hoạch mời gọi các cá nhân, tổ chức đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực quy hoạch.
2. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng:
- Xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ; lập Bảng dự toán kinh phí thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các khu vực thực hiện Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng giai đoạn từ nay đến năm 2015.
- Tổ chức thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch đã đề ra.
3. Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện:
Lập Đề án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán thi công, mời thầu thực hiện nâng cấp và xây dựng các công trình giao thông phục vụ cho vùng Quy hoạch.
 
4. Phòng Quản lý đô thị:
Phối hợp Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân các xã khảo sát, đề xuất nâng cấp và xây mới hệ thống giao thông phục vụ cho vùng quy hoạch.
5. Phòng Tài nguyên - Môi trường:
Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch sử dụng đất và quỹ đất nuôi trồng thủy sản do địa phương quản lý; lập Quy hoạch chi tiết cho các phân khu nuôi.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Chủ động liên hệ sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư để lập kế hoạch đề nghị nguồn vốn đầu tư để thực hiện theo đúng Quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
7. Hội Nghề cá, Hội Nông dân:
Vận động, khuyến khích các hộ dân trong vùng quy hoạch chuyển đổi và sử dụng đất đúng mục đích quy hoạch.
8. Ủy ban nhân dân các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Lý Nhơn và Tam Thôn Hiệp:
- Phối hợp các phòng, ban và đơn vị liên quan thực hiện công bố quy hoạch; hình thành và quản lý vùng quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng.
Vận động và tạo điều kiện cho các hộ dân trong vùng quy hoạch thực hiện việc chuyển đổi và sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.
V.H.Tâm

Số lượt người xem: 5958    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Lễ Hội truyền thống ngư dân huyện Cần Giờ
  • Xã Nông thôn mới Lý Nhơn
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân thăm Xã Thạnh An
  • Sản xuất muối sạch
Tìm kiếm