Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 (06/06/2019)
Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 2315/BC-UBND về Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019