Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (19/12/2019)
UBND huyện vừa ban hành Công văn số 6015/UBND ngày 19/12/2019 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2019 (16/10/2019)
Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 4838/UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2019
Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (14/06/2019)
Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 tại Báo cáo số 2502/BC-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện Cần Giờ