QUY TRÌNH THỦ TỤC HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ Quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 160  
Tên quy trìnhMã QTLĩnh vực
Thủ tục phục hồi danh dự 2018122909_QD6048_QT02 Quản lý tài sản nhà nước
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 2018122909_QD6048_QT01 Quản lý tài sản nhà nước
Quy trình Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại các cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế 2019010704QD10_QT10
Quy trình chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế) 2019010704QD10_QT09
Quy trình cách chức chủ tịch, các thành viên Hội đồng trường Trung cấp công lập trực thuộc UBND huyện 2019010704QD10_QT08
Quy trình miễn nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng trường Trung cấp công lập trực thuộc UBND huyện 2019010704QD10_QT07
Quy trình thành lập Hội đồng trường Trung cấp công lập trực thuộc UBND huyện 2019010704QD10_QT06
Quy trình cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng LĐTBXH cấp 2019010704QD10_QT05
Quy trình cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng LĐTBXH 2019010704QD10_QT04
Quy trình giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐTBXH 2019010704QD10_QT03
Quy trình đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐTBXH) 2019010704QD10_QT02
Quy trình Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của PLĐTBXH 2019010704QD10_QT01
Quy trình công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” 2019010704QD14_QT06
Quy trình công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” 2019010704QD14_QT05
Quy trình công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 2019010704QD14_QT04
Quy trình tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện về thành tích đột xuất 2019010704QD14_QT03
Quy trình tặng Giấy khen của UBND huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 2019010704QD14_QT02
Quy trình tặng Giấy khen của UBND huyện về công trạng và thành tích 2019010704QD14_QT01 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Quy trình đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 1834_QT15
Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 1834_QT14
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối
 
Tìm kiếm