Kỳ họp lần thứ X - Hội đồng nhân dân huyện Khóa X (13/01/2020)
Trong 02 ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2019, tại hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ mười. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.