Tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (06/11/2019)
Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân Huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 226/BC-HĐND về tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (21/10/2019)
Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 211/TB-HĐND về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021