SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
4
2
7
5
5
Quy chế - Quy định 20 Tháng Ba 2019 7:47:15 SA
Quyết định số 18/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 8/8/2016 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016  (05/09/2016)
Xem nội dung Quyết định số 18/QĐ-HĐND
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện  (08/08/2016)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 2 (Ngày 28 tháng 7 năm 2016) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Xét Tờ trình số 13/TTr-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng nhân ...
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2016.  (08/08/2016)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 2 (Ngày 28 tháng 7 năm 2016) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực và của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm