Công tác xây dựng Đảng của đảng bộ huyện Cần Giờ trong 30 năm - kể từ ngày sáp nhập về thành phố Hồ Chí Minh (28/2/1978-28/2/2008). (16/06/2010)
Kể từ tháng 2/1978 huyện Cần Giờ chính thức sáp nhập về thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn lại quá trình 30 năm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Cần Giờ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh để có những đánh giá toàn diện về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Cần Giờ để thấy rõ sự quyết tâm của huyện trong công tác lãnh đạo vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước ổn định và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.
Cần Giờ - 30 năm một chặng đường. (17/03/2010)
Duyên Hải-Cần Giờ, địa danh đã trở nên thân quen đối với người dân Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh và đồng bào cả nước, bởi lịch sử đấu tranh hào hùng trong hơn 300 năm hình thành và phát triển, với những kỳ tích oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Lịch sử hình thành Huyện Cần Giờ (16/11/2006)
Lịch sử vùng đất Cần Giờ gắn liền với lịch sử 300 năm Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Mảnh đất Rừng Sác Cần Giờ là một trong những nơi đặt chân sớm nhất của người Việt đi khai khẩn phương Nam.