Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

Lịch làm việc tuần 10 từ 24/02/2020 đến 29/02/2020 (21/02/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 24/02/2020 đến 29/02/2020
Lịch làm việc tuần 09 từ 17/02/2020 đến 22/02/2020 (15/02/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 17/02/2020 đến 22/02/2020
Lịch làm việc tuần 08 từ 10/02/2020 đến 15/02/2020 (07/02/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 10/02/2020 đến 15/02/2020
Lịch làm việc tuần 07 từ 03/02/2020 đến 08/02/2020 (31/01/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 03/02/2020 đến 08/02/2020
Lịch làm việc tuần 05, tuần 06 từ 20/01/2020 đến 01/02/2020 (17/01/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 20/01/2020 đến 01/02/2020
Lịch làm việc tuần 03 từ 13/01/2020 đến 18/01/2020 (11/01/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 13/01/2020 đến 18/01/2020
Lịch làm việc tuần 02 từ 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020 (03/01/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020
Lịch làm việc tuần 01 từ 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020 (27/12/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020
Lịch làm việc tuần 52 từ 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019 (20/12/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019
Lịch làm việc tuần 51 từ 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019 (13/12/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019